VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)
spoločnosti HRANIPEX, a. s.

so sídlom na adrese Ulica priemyselná 1958/7, Sučany 038 52
(ďalej ako „dodávateľ“)
na predaj tovaru vyrábaného/distribuovaného dodávateľom vrátane predaja prostredníctvom e-shopu „www.hranipex.sk“ (ďalej len „tovar“)

1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Zákazník najprv vystaví objednávku, ktorá obsahuje informácie o množstve a druhu tovaru, mieste odberu a predpokladanom termíne dodania zo strany zákazníka a možnom spôsobe dopravy. Odoslaním záväznej objednávky dodávateľovi zákazník akceptuje tieto VOP v plnom rozsahu a vylučuje použitie akýchkoľvek iných všeobecných podmienok. V prípade objednávok uskutočnených prostredníctvom e-shopu Hranipex zákazník zároveň potvrdzuje, že tovar objednáva ako podnikateľ na podnikateľské účely (B2B objednávka). Dodávateľ (ako predávajúci) najprv potvrdí objednávku vrátane ceny tovaru, ktorý sa má dodať a dátumu dodania. Týmto potvrdením sa uzatvára individuálna kúpna zmluva. Pokiaľ objednávka nie je písomne potvrdená dodávateľom, nie je pre dodávateľa záväzná a nevzniká individuálna kúpna zmluva. Dodávateľ je povinný realizovať len objednávku písomne potvrdenú dodávateľom. Po potvrdení záväznej objednávky dodávateľom nie je zákazník oprávnený zrušiť svoju objednávku a je povinný v stanovenej lehote prevziať od dodávateľa objednaný tovar a v stanovenej lehote zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. V prípade objednávky zadanej zákazníkom prostredníctvom internetu (e-shop Hranipex) nemusí dodávateľ objednávku písomne potvrdiť; v takýchto prípadoch postačuje na vznik kúpnej zmluvy objednávka preukázateľne zadaná zákazníkom na príslušnej webovej stránke jej potvrdením kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Zákazník zodpovedá za správnosť objednávky a v prípade, že dodávka tovaru je v dôsledku jej nesprávnosti chybná, zákazníkovi nevznikajú žiadne práva zo zodpovednosti dodávateľa za vady ani žiadne záručné či iné práva.

2. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Dodávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať už zadanú a dodávateľom potvrdenú objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy a tým ju zrušiť, ak dodávateľovi bránia v realizácii kúpnej zmluvy zásadné ekonomické alebo prevádzkové dôvody (napr. výrazné zvýšenie cien vstupov, nedostatok pracovných síl v dôsledku pandémie a pod., výpadok dodávok energií alebo surovín a pod., tzv. vyššia moc). V takom prípade bude zákazník bezodkladne informovaný o týchto okolnostiach a o zrušení kúpnej zmluvy zo strany dodávateľa a súhlasí s tým, že nebude mať a nebude si uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody, vrátane najmä nároku na ušlý zisk, a týmto sa vzdáva akýchkoľvek takýchto nárokov.

3. MIESTO DORUČENIA

Miesto doručenia tovaru je uvedené v objednávke zákazníka potvrdenej dodávateľom (napr. odkazom na konkrétny článok INCOTERMS), inak platí INCOTERMS 2020, EXW Sučany. Ak kúpna zmluva obsahuje odkaz na INCOTERMS 2020, rozumie sa tým odkaz na Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích doložiek INCOTERMS 2020, publikáciu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži, a jeho použitím v kúpnej zmluve sa ustanovenia obsiahnuté pre túto doložku v INCOTERMS stávajú súčasťou kúpnej zmluvy.

4. DODACIE PODMIENKY

Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar odovzdaním tovaru dopravcovi v dodacej lehote, ak je tovar zasielaný zákazníkovi prostredníctvom tretej osoby (dopravcu), inak jeho doručením zákazníkovi v dohodnutej lehote na dohodnuté miesto prevzatia tovaru podľa zmluvy. V prípade tovaru označeného ako „tovar na sklade“ bude tovar expedovaný do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky dodávateľom. Dodacia lehota je len orientačná a nie je pre dodávateľa záväzná, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar kedykoľvek počas dohodnutej dodacej lehoty. Dodávateľ si vyhradzuje právo splniť dodávku kupujúcemu objednaného tovar po častiach. Dodacia lehota sa primerane predĺži, najmä ak nastanú nepredvídateľné mimoriadne udalosti, ktorým dodávateľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení náležitej obozretnosti vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu - a to aj v prípade, že nastanú na úrovni subdodávateľa predávajúceho, ak majú závažný vplyv na výrobu alebo dodanie tovaru. Ide najmä o prerušenie výrobnej činnosti, oneskorenie dodávok surovín a pomocných prostriedkov, vyradenie materiálov alebo administratívne opatrenia a obmedzenia. Ak sa dodanie tovaru stane nemožným v dôsledku vyššie uvedených udalostí, povinnosť dodávateľa dodať objednaný tovar zaniká. Dodávateľ o tom písomne informuje zákazníka. V takomto prípade zákazník nemá nárok na náhradu škody a týmto sa zaväzuje, že nebude požadovať takúto náhradu škody a vzdáva sa jej.

Ak zákazník neprevezme a neodoberie tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste dohodnutom v zmluve, je zákazník v omeškaní so splnením svojej povinnosti prevziať tovar a je povinný uhradiť dodávateľovi náklady na dopravu tovaru k dodávateľovi. V prípade neprevzatia atypického tovaru vyrobeného na objednávku je dodávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny objednávky. Za atypický tovar sa považuje tovar, ktorý dodávateľ štandardne nedrží na sklade a objednáva ho len na základe objednávky zákazníka. Dodávateľ je oprávnený požadovať od zákazníka splnenie kúpnej zmluvy alebo poskytnúť zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru a po uplynutí tejto lehoty od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. ČIASTOČNÁ DODÁVKA

Čiastočné dodávky tovaru sú prípustné, ak nie je výslovne dohodnuté inak. V prípade dodávok hrán sú prípustné odchýlky v rozmedzí ± 10 %. Tolerancia rozmerov plastových hrán je podrobnejšie popísaná v tzv. technickom liste, s ktorým sa zákazník oboznámil (pozri: www.hranipex.sk). Dodacia lehota sa primerane predĺži v prípadoch, keď sa dodávka oneskorí z dôvodov, ktoré nie sú na strane dodávateľa, alebo z nepredvídateľných udalostí (prípady „vyššej moci“ vrátane embarga, zhabania tovaru, obmedzenia dodávok energie, protiepidemických opatrení atď.).

6. ZMENY OBJEDNÁVKY

Akékoľvek dodatočné požiadavky zákazníka na predmet objednávky predlžujú dohodnutú dodaciu lehotu o zodpovedajúcu dobu. Ak je zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru alebo v prípade iného zavineného porušenia povinnosti zákazníka poskytnúť súčinnosť, dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody vrátane akýchkoľvek dodatočných nákladov. Akékoľvek iné nároky nie sú dotknuté. Zákazník súhlasí s tým, že farby v katalógu dodávateľa alebo na jeho webovej stránke sa môžu z technických dôvodov líšiť od skutočných farieb a nebude si z tohto dôvodu uplatňovať žiadne nároky ani iné požiadavky.

7. CENA/FAKTURÁCIA

Platia ceny tovaru uvedené v aktuálnom cenníku dodávateľa, pokiaľ nie je v zmluve (alebo online ponuke) uvedené inak. Ceny tovaru nezahŕňajú DPH, balné, prepravné náklady a poistenie. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu roka zmeniť ceny z cenníka, ak je o zmene ceny informovaný zákazník. V prípade zvýšenia kúpnej ceny tovaru dodávaného dodávateľom je dodávateľ oprávnený primerane zvýšiť cenu tovaru.

Po každej dodávke tovaru (úplnej alebo čiastočnej), ak nie dohodnuté inak, dodávateľ vystaví faktúru, ktorú zašle zákazníkovi elektronicky alebo poštou, alebo ju doručí osobne spolu s dodávkou tovaru. Dodávateľ môže požadovať úhradu zálohovej faktúry až do výšky 100 % ceny tovaru. Splatnosť faktúry dodávateľa je stanovená individuálne po vzájomnej dohode. Za dátum úhrady akejkoľvek platby zo strany zákazníka sa považuje dátum pripísania príslušnej platby na účet dodávateľa.

Dátum splatnosti zálohovej faktúry sa vždy určuje individuálne. V prípade omeškania zákazníka s úhradou dohodnutej kúpnej ceny je dodávateľ oprávnený požadovať od zákazníka úrok z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z ceny tovaru, s ktorého úhradou je zákazník v omeškaní. Okrem nároku na úrok z omeškania má dodávateľ nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s omeškaním zákazníka, a to v plnej výške, pričom úrok z omeškania sa do škody nezapočítava. Omeškanie zákazníka so zaplatením kúpnej ceny predstavuje podstatné porušenie zmluvy.

V prípade omeškania s úhradou faktúry, ktoré trvá viac ako 30 dní, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie dodaného tovaru. Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody. Zákazník nie je oprávnený započítať pohľadávky uplatnené zákazníkom, ktoré dodávateľ neuznal. Dodávateľ môže požadovať bankovú záruku alebo inú formu zabezpečenia/potvrdenia dlhu.

Ak je zákazník v omeškaní s platbami podľa viacerých zmlúv uzavretých s dodávateľom, dodávateľ má právo okamžite písomne zrušiť celý zostatok všetkých nesplatených záväzkov uzavretých medzi stranami. Ak zákazník neuhradí takto zrušený dlh ani v dodatočnej lehote 10 dní poskytnutej dodávateľom odo dňa zrušenia, dodávateľ je oprávnený bez ďalšieho odstúpiť od všetkých subdodávateľských zmlúv. Právo dodávateľa na úroky z omeškania a na náhradu škody, najmä na náklady na vymáhanie pohľadávky, tým nie je dotknuté.

Zákazník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť alebo akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá by mala alebo mohla mať vplyv na včasné a riadne plnenie kúpnej zmluvy a úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

8. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka v okamihu jeho vyskladnenia, t. j. vydania zákazníkovi alebo dopravcovi na prepravu k zákazníkovi, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia dodávky tovaru vrátane všetkých súvisiacich nákladov (DPH, doprava, balné atď.). Zákazník sa zaväzuje zaobchádzať s tovarom s náležitou starostlivosťou, najmä uzavrieť dostatočné poistenie na vlastné náklady. Zákazník je povinný vykonávať potrebnú údržbu a kontroly na vlastné náklady a včas.

V prípade, že zákazník koná v rozpore so zmluvou, najmä ak je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je dodávateľ oprávnený po uplynutí primeranej lehoty tovar od zákazníka odobrať a zákazník je povinný na výzvu dodávateľa tovar odovzdať; ak tak zákazník neurobí do 7 dní od doručenia výzvy dodávateľa, má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ceny za každý deň omeškania. Ak odovzdanie tovaru nie je možné (najmä ak bol tovar predaný zákazníkom tretej strane alebo zabudovaný do výrobku zákazníka pred vznikom okolností, ktoré zakladajú právo na odňatie tovaru), dodávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % z predajnej ceny. Odobratie tovaru sa nepovažuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany dodávateľa. Dodávateľ je oprávnený speňažiť stiahnutý tovar spôsobom, ktorý si sám zvolí a započítať výťažok zo speňaženia po odpočítaní primeraných nákladov na speňaženie proti pohľadávkam voči zákazníkovi, s čím zákazník týmto výslovne súhlasí.

Zákazník je oprávnený tovar ďalej predať v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. Zákazník preto týmto postupuje dodávateľovi všetky pohľadávky vyplývajúce z ďalšieho predaja, spracovania, zlúčenia alebo iných právnych dôvodov v súvislosti s predmetom kúpy vo výške celkovej dohodnutej a ešte nezaplatenej kúpnej ceny. V takomto prípade je zákazník povinný bezodkladne poskytnúť dodávateľovi písomnú identifikáciu všetkých svojich pohľadávok súvisiacich s dodávkou tovaru svojim dlžníkom a ich výšku vrátane všetkých informácií potrebných na ich vymáhanie, vystaviť všetky potrebné doklady a informovať svojich dlžníkov (tretie strany) o postúpení pohľadávok a o práve dodávateľa na ich vymáhanie.

V prípade, že je nezaplatený tovar zadržaný alebo si naň tretia strana uplatňuje akékoľvek právo, je zákazník povinný o tom písomne informovať dodávateľa. V opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu zákazník. Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, spracuje, skombinuje alebo zmieša s inými položkami, ktoré nepatria dodávateľovi, dodávateľ sa stáva spoluvlastníkom výslednej položky v pomere celkovej kúpnej ceny tovaru k celkovej kúpnej cene spracovanej alebo upravenej položky.

9. ZÁRUKA

Dodávateľ poskytuje zákazníkovi záruku v zmysle obchodného zákonníka. Garancia na kvalitu tovaru pre spracovanie a uskladnenie je do 12 mesiacov od okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na zákazníka. V prípade disperzných lepidiel, konštrukčných lepidiel a FU živíc je záruka 6 mesiacov, pokiaľ dodávateľ neurčí inak. Lehota začína plynúť dňom dodania tovaru v súlade s týmito všeobecnými podmienkami. Premlčacia lehota pre všetky nároky zákazníka voči dodávateľovi je 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho alebo neodborného používania, chybnej montáže kupujúcim alebo tretími osobami, prirodzeného opotrebovania, chybnej alebo nedbalej manipulácie, ako aj na následky zmien alebo údržby vykonanej neodborne a bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa kupujúcim alebo tretími osobami, skladovania v rozpore s odporúčaniami dodávateľa alebo výrobcu alebo z vad a poškodenia tovaru, ktoré vznikli z dôvodu okolností tzv. „vyššia moci“ (napr. požiar, výbuch, povodeň atď.).

Vo vybraných prípadoch môže dodávateľ poskytnúť záruku odlišnej dĺžky či rozsahu, než je uvedená vyššie. O takejto záruke bude odberateľ výslovne informovaný na stránke príslušného produktu v e-shope Hranipex. Podmienky tzv. „doživotnej záruky“ vrátane popisu tovaru, na ktoré sa táto zvláštna záruka vzťahuje sú uvedené na www.hranipex.sk. Odberateľ súhlasí s tým, že farby v katalógu / vzorkovníkoch dodávateľa alebo na jeho internetových stránkach sa môžu z technických dôvodov odlišovať od skutočných farebných odtieňov a nie je oprávnený si z tohoto dôvodu uplatňovať akékoľvek reklamačné či iné nároky.

10. REKLAMÁCIA TOVARU

Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a neboli spôsobené dodávateľom alebo osobami, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Okrem toho je zákazník povinný písomne reklamovať u dodávateľa všetky zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru do 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru (rozhodujúci je dátum doručenia písomnej reklamácie), vrátane ich riadneho zdokumentovania, inak zákazník stráca právo na reklamáciu tovaru a uplatnenie práv z chybného plnenia. Tovar sa považuje za bezchybný, ak dodávateľ neobdrží písomnú reklamáciu zjavných vád vo vyššie uvedenej lehote. Vady, ktoré nie sú zjavné a ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť tovaru, je zákazník povinný reklamovať u dodávateľa písomnou reklamáciou doručenou dodávateľovi najneskôr v posledný deň záručnej doby. Dodaný tovar sa musí vždy dôkladne skontrolovať bezprostredne po jeho odovzdaní zákazníkovi alebo tretej strane určenej zákazníkom. Kontrola tovaru zákazníkom zahŕňa aj čiastočné odstránenie ochrannej fólie, najmä na zistenie prípadných rozdielov vo farebných odtieňoch alebo špecifických poškodení. Zákazník je povinný dostatočne zdokumentovať akékoľvek poškodenie tovaru (foto/video dokumentácia) a v prípade reklamácie poskytnúť dokumentáciu dodávateľovi.

Ak je dodaný tovar preukázateľne chybný alebo nemá zmluvne dohodnuté vlastnosti, dodávateľ uspokojí nároky zo záruky za akosť podľa vlastného výberu, a to buď dodaním náhradného alebo chýbajúceho tovaru, odstránením vád tovaru, poskytnutím zľavy z ceny tovaru alebo odstránením právnych vád tovaru. Zákazník poskytne dodávateľovi v oznámení o vade primeranú lehotu na odstránenie vady, ktorá nesmie byť kratšia ako 90 dní. Ak tak zákazník neurobí, je dodávateľ povinný odstrániť vadu v lehote primeranej povahe tovaru, zistenej vade a možnostiam dodávateľa, nie však kratšej ako 90 dní. Zmluvné strany vylučujú uplatnenie § 439 Obchodného zákonníka. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená (napr. z dôvodu nedodania konkrétneho tovaru). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom riadneho uplatnenia reklamácie v súlade s týmito VOP.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade oprávnenej reklamácie zákazníka namiesto splnenia nárokov zákazníka uvedených v reklamácii. Zákazník nie je oprávnený uplatňovať nároky na náhradu škody súčasne s nárokmi zo zodpovednosti za vady tovaru a v prípade ich výskytu sa ich týmto vzdáva.

Dodávateľ môže zákazníkovi umožniť vrátenie už zakúpeného tovaru, ktorý zákazník už zaplatil, pričom podmienky takéhoto vrátenia upravuje osobitná dohoda zmluvných strán. Náklady na reklamačné konanie o vrátení znáša každá strana samostatne a na vlastné náklady.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Výška náhrady prípadnej škody/ujmy, ktorá preukázateľne vznikla zákazníkovi z dôvodu porušenia zmluvy na strane dodávateľa, nesmie v žiadnom prípade presiahnuť kúpnu cenu zaplatenú zákazníkom za tovar, ktorý bol preukázateľne chybný a spôsobil predmetnú škodu/ujmu; toto obmedzenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú dodávateľom zákazníkovi úmyselne. V rámci vyššie uvedeného limitu sa uhradí len skutočná škoda, nie ušlý zisk a akékoľvek iné možné nepriame škody. Ak nastanú udalosti, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia kúpnej zmluvy a ktoré bránia dodávateľovi v plnení jeho zmluvných povinností, dodávateľ je oprávnený posunúť lehotu na plnenie o dobu, počas ktorej táto prekážka trvala. Vo všetkých prípadoch okolností vylučujúcich zodpovednosť alebo v prípade neočakávanej podstatnej zmeny okolností na strane dodávateľa je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez toho, aby mal zákazník nárok na náhradu škody, a zákazník sa týmto vzdáva akýchkoľvek takýchto nárokov. Poškodenie/strata zákazníka, na ktoré sa vzťahuje poistenie, nebude v prípade vyplatenia poistného plnenia hradené.

12. MLČANLIVOSŤ

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa predmetu zmluvy ako takého, ktoré získali priamo alebo nepriamo v súvislosti s uzatvorením zmluvy a ktoré si zmluvné strany v súvislosti so zmluvou navzájom oznámili. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nezneužijú ani neposkytnú žiadne takéto informácie tretej strane a zaviažu svojich zamestnancov a osoby poverené osobitnými úlohami v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy, aby zachovávali dôvernosť takýchto informácií minimálne v rovnakom rozsahu, v akom ich zachováva dotknutá zmluvná strana. Zmluvná strana, ktorá poruší túto povinnosť, zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré jej vzniknú, v plnom rozsahu (obmedzenie zodpovednosti podľa článku 11 sa neuplatňuje). Toto ustanovenie platí aj po ukončení alebo uplynutí platnosti zmluvy.

13. DORUČOVANIE KOREŠPONDENCIE

V prípade doručovania (zasielania dokumentov), správ a akýchkoľvek iných materiálov medzi zmluvnými stranami sa tieto doručujú na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany alebo do dátovej schránky. V prípade pochybností sa za poslednú známu adresu považuje posledná oficiálne oznámená adresa druhej zmluvnej strany, z ktorej sa bežne prijíma korešpondencia, alebo adresa uvedená v zmluve. Emailové správy sa považujú za doručené na dohodnutú e-mailovú adresu, pokiaľ odosielateľ nie je informovaný, že e-mail nebol doručený druhej zmluvnej strane. Na účely zmluvy sa za deň doručenia považuje najneskôr tretí pracovný deň po jeho odoslaní jedným zo spôsobov uvedených vyššie v tomto odseku na príslušnú adresu zmluvnej strany, a to aj v prípade, že adresát písomnosť neprevzal; v prípade osobného doručenia tieto účinky nastávajú okamihom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia písomnosti. Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať dodávateľa o akejkoľvek zmene adresy alebo e-mailovej adresy určenej na doručovanie elektronických správ.

14. ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK

Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať voči pohľadávkam zákazníka z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou akékoľvek svoje vlastné pohľadávky alebo pohľadávky nadobudnuté postúpením, či už splatné alebo nesplatné, či už premlčané alebo nie, voči zákazníkovi a/alebo ich postúpiť tretej osobe. Zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať/postúpiť svoje pohľadávky voči pohľadávkam dodávateľa vyplývajúcim z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

15. ODSTÚPENIE

Dodávateľ aj zákazník sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou stranou. Za podstatné porušenie kúpnej zmluvy sa považuje aj to, ak (i) je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr (vrátane zálohových platieb) vystavených dodávateľom o viac ako 30 dní alebo (ii) je dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 30 dní kedykoľvek, pokiaľ zmluva nestanovuje dlhšiu dodaciu lehotu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť už prijatých čiastkových objednávok.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy sa (i) všetky sumy splatné podľa kúpnej zmluvy stávajú okamžite splatnými; (ii) ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodať zákazníkovi za dohodnutú cenu tovar podľa dohodnutých objednávok, ktoré zákazník urobil pred týmto dňom, pričom takéto dodanie sa uskutoční do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a zákazník je povinný tento tovar prevziať a zaplatiť zaň príslušnú cenu; a (iii) už dodaný a zaplatený tovar ani už zaplatená cena zaň sa nevracajú. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ukončí.

16. VRÁTENIE TOVARU

Zákazník môže po predchádzajúcej dohode s dodávateľom vrátiť dodávateľovi nesprávne objednaný alebo nespotrebovaný tovar. Náklady na prepravu vráteného tovaru znáša zákazník. Dodávateľ vráti zákazníkovi kúpnu cenu vráteného tovaru zníženú o manipulačný poplatok vo výške 15 % z ceny vráteného tovaru do 7 dní od prijatia vráteného tovaru a zároveň zákazníkovi vystaví dobropis/úver na túto sumu. Tovar sa vracia v nepoškodenom stave alebo v pôvodnom obale. Zároveň by mal obsahovať identifikačné údaje pôvodného výrobcu.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sa riadia slovenským právom s výnimkou Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru a vzťahujú sa na všetky dodávky dodávateľa zákazníkovi (pokiaľ nie je v kúpnej zmluve písomne uvedené inak) najneskôr od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Zmeny alebo dodatky k zmluve alebo odchýlky od týchto všeobecných podmienok musia byť vyjadrené písomne a potvrdené dodávateľom. Akékoľvek podmienky zákazníka sa neuplatňujú a ich uplatňovanie na obchodný vzťah oboch strán sa týmto vylučuje. Zákazník berie na vedomie, že na riadne vybavenie objednávky je potrebné spracovať jeho osobné údaje - podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov zákazníka poskytne dodávateľ spolu s týmito VOP. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné alebo účinné, platnosť a účinnosť ostatných vyššie uvedených podmienok tým nie je dotknutá. Ak niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP tým nie je dotknutá. V takom prípade sa zmluvné strany dohodou zaväzujú nahradiť neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného a/alebo neúčinného ustanovenia.

Výklad. Zmluvné strany si neželajú, aby sa akékoľvek práva a povinnosti nad rámec výslovných ustanovení kúpnej zmluvy a týchto VOP vyvodzovali z minulej alebo budúcej praxe zavedenej medzi zmluvnými stranami alebo zvyklostí všeobecne alebo v odvetví týkajúcich sa predmetu kúpnej zmluvy a/alebo VOP, pokiaľ nie je vo VOP výslovne dohodnuté inak. Okrem vyššie uvedeného zmluvné strany potvrdzujú, že si nie sú vedomé žiadnych predtým zavedených obchodných zvyklostí alebo praxe medzi nimi.

Pre vylúčenie pochybností zákazník súhlasí s tým, aby sa v maximálnom rozsahu, ktorý umožňuje zákon, vylúčilo použitie akýchkoľvek ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré upravujú vyššie uvedené položky v rozpore s vyššie uvedeným alebo odlišným spôsobom.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.4.2024. Ochrana osobných údajov. Zásady spracovania osobných údajov dodávateľa sú k dispozícii na www.hranipex.sk a zákazník potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

Tieto VOP sú uverejnené na webovej stránke dodávateľa https://www.hranipex.sk/sk/vseobecne-obchodne-podmienky/