Zásady ochrany osobných údajov

Pre maximálne skvalitnenie našich služieb využívame niektoré z vašich osobných údajov. Veľmi si ceníme, že ich naďalej s nami zdieľate, a sme odhodlaní ich v maximálnej miere chrániť. Rovnako sa snažíme byť s vami vo vzťahu čo najviac transparentní, hlavne v oblasti spracovania vašich osobných údajov.

Vzhľadom k novej legislatíve Európskej únie sme spísali tieto zásady v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania vašich osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese sk-gdpr@hranipex.com, príp. na našej doručovacej adrese HRANIPEX, a.s., Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sučany.

1. Kto je správca osobných údajov?

Správca osobných údajov je spoločnosť HRANIPEX, a. s., so sídlom Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sučany, identifikačné číslo 36398446, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, spisová značka L 10292, oddiel Sa. Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese sk-gdpr@hranipex.com.

2. Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel?

Správca spracúva osobné údaje k:

 1. Zaisteniu uzavretia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi správcom a vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Z takéhoto vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a správca tak musí spracovávať osobné údaje aj na tento účel (čl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR);
 2. Ochrane svojich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorým je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vybavenie vašich objednávok. S tým súvisí príprava cenových ponúk, vybavenie každej vašej objednávky, vybavenie reklamačného procesu, obchodné analýzy a plánovanie.
 3. Marketingovým účelom, aby správca, čo najlepšie prispôsobil ponuku vaším potrebám a informoval vás o novinkách. Pre tento účel spracúvania správca získa Váš jednoznačný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Správca pri spracúvaní vyššie uvedených osobných údajov využíva profilovanie, a to za účelom skvalitnenia služieb a vytvorenia individuálne zostaveného obsahu obchodných možností, pričom tak robí na základe svojho oprávneného záujmu, teda z dôvodu podľa ust. Čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia.

E-mailová adresa môže byť spracovaná za účelom zaradenia do databázy pre zaslanie obchodných ponúk. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480 / 2004 Zb. O službách informačnej spoločnosti. Tieto ponuky sa môžu týkať len podobných produktov alebo služieb a je možné ich kedykoľvek zrušiť jednoduchým spôsobom - poslaním dopisu na adresu spoločnosti, e-mailom alebo preklikom na odkaz v obchodných podmienkach „Zrušiť zasielanie e-mailov“. E-mailová adresa bude za týmto účelom správcom spracovaná len po dobu odobrania tovaru a ďalej po dobu 3 rokov od jej posledného využitia.

3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracováva správca rovnako na ochranu jeho oprávnených záujmov. Oprávnené záujmy správcu sú všetky riadne plnenia všetkých záväzkov správcu, riadne plnenia všetkých zákonných povinností správcu, priamy marketing, ochrana správcovho podnikania a majetku a v neposlednej rade tiež ochrana životného prostredia a zaistenia udržateľného rozvoja.

V záujmu zaistenia čo najväčšej ochrany vášho súkromia, máte právo vzniesť námietku, aby vaše osobné údaje boli spracúvané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobné údaje blokované. Viac o vašich právach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa dočítate v článku 9 tohoto dokumentu.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získal správca priamo od vás, a to hlavne z vyplnených formulárov, vzájomnej komunikácie alebo z uzatvorených zmlúv. Okrem toho môžu osobné údaje pochádzať tiež z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra, registra dlžníkov, profesijných registrov, alebo napríklad aj z Katastra nehnuteľností. Ďalej správca mohol získať osobné údaje od tretích strán, ktoré sú oprávnené k prístupu a spracovaniu vašich osobných údajov a s ktorými spolupracuje a ďalej aj z informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré ste tam vy sám/sama umiestnil/a.

5. Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané?

K zaisteniu vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku, k zaisteniu plnenia zákonných povinností, k zaisteniu personalizovanej ponuky tovaru a služieb správcu a k ďalším vyššie vymenovaným účelom spracováva správca nasledujúce kategórie osobných údajov:

 1. Základné identifikačné údaje - meno, priezvisko, adresa bydliska a identifikačné číslo;
 2. Kontaktné údaje - telefónne číslo a e-mailová adresa;
 3. Informácie o využívaní produktov a služieb správcu - ide o údaje, ktoré produkty sú u správcu vopred dohodnuté a ktoré využívame teraz, vrátane nastavenia produktov a pod.;
 4. Informácie zo vzájomnej komunikácie - informácie z e-mailov, zo záznamov telefonických alebo iných kontaktných formulárov;
 5. Informačné a transakčné údaje ide hlavne o informácie objavujúce sa na faktúrach, o dohodnutých fakturačných podmienkach a o prijatých platbách;
 6. Geolokalizačné informácie - informácie z internetového prehliadača alebo mobilných aplikácií, ktoré využívate.

6. Budeme Vaše osobné údaje posielať tretím stranám?

Osobné údaje musíme v rámci zákonných povinností poskytnúť orgánom štátnej správy, napríklad správcovi dane, súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom dohľadu nad kapitálovýcm trhom.

Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vaším osobným údajom vyplývajú z povahy služby, ktorú využívate alebo ste už využívali:

 • Osoby, ktoré pre nás zabezpečujú technický rozvoz a doručovanie vašich objednávok, ktoré pre naše služby využívame;
 • Osoby, ktoré pravidelne zaisťujú a testujú zabezpečenie a integritu služieb webu;
 • Osoby, zabezpečujúce analýzy návštevnosti našich webov;
 • Osoby, ktoré vám doručujú objednané zásielky;
 • Poskytovatelia platobných brán;
 • Obchodní partneri či sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácií našich akcií, konferencií, seminárov atď.;
 • Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
 • Prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu pre vás.

Za určitých, presne definovaných podmienok sme potom povinní niektoré vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov, napr. polícií SR, prípadne iným orgánom činným v trestnom konaní, ako aj špecializovaným orgánom (Colná správa, atď.) a ďalším orgánom verejnej správy.

Osobné údaje ďalej budeme odovzdávať ďalším tretím stranám len v prípade, že s tým budete riadne oboznámená a vyjadríte tým aj svoj výslovný súhlas.

7. Ako dlho budeme osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje budú spracované a uchovávané najmenej po dobu trvania zmluvy. Niektoré osobné údaje potrebné, napr. pre daňové a fakturačné povinnosti budú uchovávané ďalej, spravidla 10 rokov, ktoré začínajú plynúť od nasledujúceho roka od vzniku uchovávania skutočnosti.

Osobné údaje, ktoré sú dôležité pre uplatnenie oprávnených záujmov správcu budovy sú uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od konca zmluvného vzťahu so správcom.

Osobné údaje spracovávané pre marketingové účely budú uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od ich získania.

Osobné údaje nebudú nikdy uchovávané dlhšie, ako je zákonom stanovené maximum. Po uplynutí archivačnej doby budú osobné údaje bezpečne a nenávratne odstránené tak, aby nemohli byť zneužité.

8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a ako ich uplatniť?

Správca robí všetko pre to, aby spracovanie vašich údajov prebehlo poriadne a hlavne bezpečne. Vám sú garantované práva rozpísané v tomto článku, ktoré môžete u správcu uplatniť.

Ako môžete uplatniť svoje práva??

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu sk-gdpr@hranipex.com. Svoje práva môžete uplatniť rovnako aj formou písomnej žiadosti, ktorú pošlete na adresu našej spoločnosti Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sučany.

Právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informácie, či sú vaše osobné údaje spracúvané alebo nie.

Informácie vám poskytované v rámci uplatneného práva sú obsiahnuté aj v tomto dokumente, to vám však nebráni, aby ste o ne požiadali opätovne.

Právo na prístup k osobným údajom

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané, máte prístup k informáciám o účeloch spracovania, a spôsobe spracovania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov a spôsobu spracovania údajov.

Právo na opravu

Pokiaľ na vašej strane nastane zmena napríklad v adrese trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú môžeme považovať za osobný údaj, máte právo od správcu požiadať o opravu spracúvaných osobných údajov. Naviac máte aj právo o doplnenie neúplných osobných údajov.

Zmenu je potrebné zaslať e-mailom na svojho obchodného zástupcu alebo asistentku, prípadne na adresu sk-gdpr@hranipex.com.

Upravovať osobné údaje spoločnosti (napr. sídlo) môže len osoba, ktorá je oprávnená vystupovať v mene spoločnosti.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

V určitých situáciách máte právo požiadať, aby správca vaše osobné údaje vymazal. Vaša žiadosť potom prebehne individuálnym posúdením a o vybavení vašej žiadosti vás detailne informuje.

Požiadať o výmaz osobných údajov spoločnosti (napr. sídlo) môže len osoba, ktorá je oprávnená vystupovať v mene spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovania

Správca spracúva vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu. Pokiaľ by ste však mali pocit, že správca napríklad prekračuje vyššie stanovené účely, na ktoré osobné údaje spracúva, môžete podať žiadosť, aby vaše osobné údaje boli spracúvané výhradne len na najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobné údaje blokované. Vaša žiadosť potom prebehne individuálnym posúdením a o jej výsledku budete detailne informovaný.

Právo na prenos údajov

Pokiaľ si prajete, aby správca poskytol vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdá správca vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, vami určenému subjektu, pokiaľ mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné či iné významné prekážky.

Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Pokiaľ by ste zistili alebo sa len domnievate, že správca uskutočňuje spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, môžete sa na správcu obrátiť a požiadať ho o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého závadného stavu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Kedykoľvek sa môžete obrátiť s vaším podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to na úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové stránky www.uoou.sk.

Právo odvolať súhlas

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania na adresu sídla správcu, na e-mail sk-gdpr@hranipex.com alebo pomocou linku v e-mailovej komunikácií.

9. Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

Osobné údaje sú automaticky vyhodnocované a môžu byť využívané na analýzu vašich aktivít na internetových stránkach správcu, profilovanie alebo k automatickému rozhodovaniu v oblasti marketingových aktivít správcu.

V dôsledku týchto aktivít správca bude vaše chovanie na internetových stránkach mapovať a vyhodnocovať, čo predstavuje určitý zásah do vášho práva na súkromie. Zároveň toto vyhodnotenie prispieva k tomu, aby vám boli zaslané len tie reklamné ponuky na produkty a služby správcu, o ktoré by ste mohli mať vzhľadom na výsledky uskutočneného vyhodnotenia záujem.