Zásady ochrany osobných údajov

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

dokument, ktorý práve čítate, obsahuje základné informácie ohľadne spracovania vašich osobných údajov. Vážime si, že s nami svoje osobné údaje zdieľate, a sme odhodlaní ich v maximálnej možnej miere chrániť. Taktiež sa snažíme byť vo vzťahu ku vám čo najviac transparentní, obzvlášť v oblasti toho, ako vaše osobné údaje spracúvame.

Vzhľadom k novej legislatíve Európskej únie je tento dokument pripravený v súlade s Nariadením, Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).

Prosíme, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický:

1. Kto je správca osobných údajov?
2. Aké osobné údaje spracúvame?
3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
4. Odkiaľ osobné údaje získavame?
5. Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané?
6. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov?
7. Budeme vaše osobné údaje posielať tretím stranám?
8. Budeme osobné údaje posielať do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií?
9. Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?
10. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a ako ich uplatniť?
11. Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania vašich osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese sk-gdpr@hranipex.com.

1. Kto je správca osobných údajov?

Správca je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými osobami určuje účel a rozhoduje o tom, akým spôsobom budú osobné údaje spracované.
Správca osobných údajov je spoločnosť HRANIPEX, a. s., so sídlom
Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sučany, identifikačné číslo 36398446, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, spisová značka L 10292, oddiel Sa. Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese sk-gdpr@hranipex.com.

2. Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel??

Správca spracúva osobné údaje k:

a) Zaisteniu uzavretia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi správcom a vami (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z tohoto vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a správca, tak musí spracúvať osobné údaje aj za týmto účelom (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
b) Ochrane svojich oprávnených záujmov (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), ktorým je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vybavenie vašich objednávok. S tým súvisí príprava cenových ponúk, vybavenie každej vašej objednávky, vybavenie reklamačného procesu, obchodné analýzy a plánovanie;
c) Marketingovým účelom, aby správca, čo najlepšie prispôsobil ponuku vaším potrebám a informoval vás o novinkách. Pre tento účel spracúvania správca získa Váš jednoznačný súhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Správca pri spracúvaní vyššie uvedených osobných údajov využíva profilovanie, a to za účelom skvalitnenia služieb a vytvorenia individuálne zostaveného obsahu obchodných možností, pričom tak robí na základe svojho oprávneného záujmu, teda z dôvodu ustanovenia čl.6 odst. 1. písm. f) Nariadenia.


E-mailová adresa môže byť spracovaná za účelom zaradenia do databázy pre zaslanie obchodných ponúk. Tento postup umožňuje § 62 odst. 3 zákona č.351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách. Tieto ponuky sa môžu týkať len podobných produktov alebo služieb a je možné ich kedykoľvek zrušiť jednoduchým spôsobom – poslaním dopisu na adresu spoločnosti, e-mailom alebo preklikom na odkaz v obchodných podmienkach „Zrušiť zasielanie e-mailov". E-mailová adresa bude za týmto účelom správcom spracovaná len po dobu odobrania tovaru a ďalej po dobu 3 rokov od jej posledného využitia.

Poskytovanie osobných údajov správcovi je všeobecne zákonná a zmluvná požiadavka. Ohľadne poskytovania osobných údajov pre marketingové aktivity, ktoré nepredstavujú plnenie zmluvnej a zákonnej povinnosti správcu, je od vás správca povinný vyžiadať súhlas. Ak takýto súhlas správca od vás neobdrží, neznamená to, že by vám správca odmietol poskytnúť svoje produkty alebo služby na základe zmluvy.

3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracováva správca rovnako na ochranu jeho oprávnených záujmov. Oprávnené záujmy správcu sú všetky riadne plnenia všetkých záväzkov správcu, riadne plnenia všetkých zákonných povinností správcu, priamy marketing, ochrana správcovho podnikania a majetku a v neposlednej rade tiež ochrana životného prostredia a zaistenia udržateľného rozvoja.

V záujmu zaistenia čo najväčšej ochrany vášho súkromia, máte právo vzniesť námietku, aby vaše osobné údaje boli spracúvané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobné údaje blokované. Viac o vašich právach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa dočítate v článku 10 tohoto dokumentu.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získal správca priamo od vás, a to hlavne z vyplnených formulárov, vzájomnej komunikácie alebo z uzatvorených zmlúv. Okrem toho môžu osobné údaje pochádzať tiež z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra, registra dlžníkov, profesijných registrov, alebo napríklad aj z Katastra nehnuteľností. Ďalej správca mohol získať osobné údaje od tretích strán, ktoré sú oprávnené k prístupu a spracovaniu vašich osobných údajov a s ktorými spolupracuje a ďalej aj z informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré ste tam vy sám/sama umiestnil/a.

5. Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané?

K zaisteniu vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku, k zaisteniu plnenia zákonných povinností, k zaisteniu personalizovanej ponuky tovaru a služieb správcu a k ďalším vyššie vymenovaným účelom spracováva správca nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa bydliska a identifikačné číslo;
b) Kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa;
c) Informácie o využívaní produktov a služieb správcu – ide o údaje, ktoré produkty sú u správcu vopred dohodnuté a ktoré využívate teraz, vrátane nastavenia produktov a pod.;
d) Informácie zo vzájomnej komunikácie – informácie z e-mailov, zo záznamov telefonických alebo iných kontaktných formulárov;
e) Fakturačné a transakčné údaje – ide hlavne o informácie objavujúce sa na faktúrach, o dohodnutých fakturačných podmienkach a o prijatých platbách;
f) Geolokalizačné informácie – informácie z internetového prehliadača alebo mobilných aplikácií, ktoré využívate.

6. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku ochrany osobných údajov?

Zákonnosť spracovania je určená článkom 6 odst. 1 GDPR, podľa ktorého je spracovanie zákonné, teda dôležité pre splnenie zmluvy, pre splnenie právnej povinnosti správcu, pre ochranu oprávnených záujmov správcu alebo spracovanie prebieha na základe súhlasu, ktorý ste nám udelil/a.

Zákonnosť spracovania ďalej vyplýva zo zákona č. 431/202 Z.z., o účtovníctve, podľa ktorého sú spracúvané a uchovávané fakturačné údaje, zo zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, podľa ktorého háji správca svoje oprávnené záujmy alebo zo zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty.

7. Budeme vaše osobné údaje posielať tretím stranám?

Osobné údaje musíme v rámci zákonných povinností poskytnúť orgánom štátnej správy, napríklad správcovi dane, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vaším osobným údajom vyplývajú z povahy služby, ktorú využívate alebo ste už využívali:

     • Osoby, ktoré pre nás zabezpečujú technický rozvoz a doručovanie vašich objednávok, ktoré pre naše služby využívame;
     • Osoby, ktoré pravidelne zaisťujú a testujú zabezpečenie a integritu služieb webu;
     • Osoby, zabezpečujúce analýzy návštevnosti našich webov;
     • Osoby, ktoré vám doručujú objednané zásielky;
     • Poskytovatelia platobných brán;
     • Obchodní partneri či sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácií našich akcií, konferencií, seminárov atď.;
     • Exekučné spoločnosti za účelom vymáhania pohľadávok;
     • Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
     • Prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu pre vás.

Za určitých, presne definovaných podmienok sme potom povinní niektoré vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov, napr. polícií SR, prípadne iným orgánom činným v trestnom konaní, ako aj špecializovaným orgánom (Colná správa, atď.) a ďalším orgánom verejnej správy.

Osobné údaje ďalej budeme odovzdávať ďalším tretím stranám len v prípade, že s tým budete riadne oboznámená a vyjadríte tým aj svoj výslovný súhlas.

8. Budeme osobné údaje posielať do tretích krajín prípadne medzinárodných organizácií?

Osobné údaje neodovzdávame do tretích krajín mimo Európsku úniu alebo Európsky hospodársky priestor, ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

9. Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje budú spracované a uchovávané najmenej po dobu trvania zmluvy. Niektoré osobné údaje potrebné, napr. pre daňové a fakturačné povinnosti budú uchovávané ďalej, spravidla 10 rokov, ktoré začínajú plynúť od nasledujúceho roka od vzniku uchovávania skutočnosti.

Osobné údaje, ktoré sú dôležité pre uplatnenie oprávnených záujmov správcu budovy sú uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od konca zmluvného vzťahu so správcom.

Osobné údaje spracovávané pre marketingové účely budú uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od ich získania.

Osobné údaje nebudú nikdy uchovávané dlhšie, ako je zákonom stanovené maximum. Po uplynutí archivačnej doby budú osobné údaje bezpečne a nenávratne odstránené tak, aby nemohli byť zneužité.

10. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a ako ich uplatniť?

Správca robí všetko pre to, aby spracovanie vašich údajov prebehlo poriadne a hlavne bezpečne. Vám sú garantované práva rozpísané v tomto článku, ktoré môžete u správcu uplatniť.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu sk-gdpr@hranipex.com. Svoje práva môžete uplatniť rovnako aj formou písomnej žiadosti, ktorú pošlete na adresu našej spoločnosti Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sučany.

Celá komunikácia a vyjadrenie k vaším uplatneným právam poskytuje správca bezplatne. Pokiaľ by bola žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, hlavne preto, že by sa opakovala, je správca oprávnený účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných údajov si správca vyhradzuje právo z tohoto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám správca poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu je správca oprávnený v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení, ako aj o dôvode predĺženia lehoty vás správca bude informovať.

Právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informácie, či sú vaše osobné údaje spracúvané alebo nie. Pokiaľ sú spracúvané, máte právo od správcu požadovať informácie o totožnosti a kontaktných údajoch správcu, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov vašich osobných údajov, o oprávnených správcoch, o informáciách ohľadne vašich práv, o možnosti obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, o zdroji spracúvania osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

Pokiaľ správca plánuje vaše osobné údaje ďalej spracúvať na iný účel, ako bol ten, na ktorý ste mu udelili súhlas, poskytne vám ešte predtým informáciu o tomto inom účele a ďalšie potrebné informácie.

Informácie vám poskytované v rámci uplatneného práva sú obsiahnuté aj v tomto dokumente, to vám však nebráni, aby ste o ne požiadali opätovne.

Právo na prístup k osobným údajom

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané, máte prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o vašich právach (právo požadovať od správcu opravu alebo výmaz, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás, informácie a záruky v prípade predávania osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópie vašich spracúvaných osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmie byť nepriaznivo dotknuté právo a sloboda iných osôb.

Právo na opravu

Pokiaľ na vašej strane nastane zmena napríklad v adrese trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú môžeme považovať za osobný údaj, máte právo od správcu požiadať o opravu spracúvaných osobných údajov. Naviac máte aj právo o doplnenie neúplných osobných údajov.

Zmenu je potrebné zaslať e-mailom na svojho obchodného zástupcu alebo asistentku, prípadne na adresu sk-gdpr@hranipex.com.

Upravovať osobné údaje spoločnosti (napr. sídlo) môže len osoba, ktorá je oprávnená vystupovať v mene spoločnosti.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

V určitých situáciách máte právo požiadať, aby správca vaše osobné údaje vymazal. Medzi takéto prípady napríklad patrí, že spracúvané údaje nie sú pre vyššie spomínané účely naďalej potrebné. Správca osobných údajov automaticky vymazáva nepotrebné informácie po uplynutí doby, môže sa na neho so svojou žiadosťou o výmaz obrátiť ktokoľvek. Vaša žiadosť potom prebehne individuálnym posúdením (aj napriek vášmu právu na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si vaše osobné údaje ponechať) a o vybavení vašej žiadosti vás detailne informuje.
Požiadať o výmaz osobných údajov spoločnosti (napr. sídlo) môže len osoba, ktorá je oprávnená vystupovať v mene spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovania

Správca spracúva vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu. Pokiaľ by ste však mali pocit, že správca napríklad prekračuje vyššie stanovené účely, na ktoré osobné údaje spracúva, môžete podať žiadosť, aby vaše osobné údaje boli spracúvané výhradne len na najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobné údaje blokované. Vaša žiadosť potom prebehne individuálnym posúdením a o jej výsledku budete detailne informovaný.

Právo na prenos údajov

Pokiaľ si prajete, aby správca poskytol vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdá správca vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, vami určenému subjektu, pokiaľ mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné či iné významné prekážky.

Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Pokiaľ by ste zistili alebo sa len domnievate, že správca uskutočňuje spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi (za predpokladu, že osobné údaje sú správcom spracúvané na základe verejného alebo oprávneného záujmu, alebo sú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, či na štatistické účely alebo na účely vedeckého či historického významu), môžete sa na správcu obrátiť a požiadať ho o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého závadného stavu.

Námietku môžete tiež vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Kedykoľvek sa môžete obrátiť s vaším podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to na úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové stránky www.uoou.sk.

Právo odvolať súhlas

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania na adresu sídla správcu, na e-mail sk-gdpr@hranipex.com alebo pomocou linku v e-mailovej komunikácií.

11. Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

Osobné údaje sú automaticky vyhodnocované a môžu byť využívané na analýzu vašich aktivít na internetových stránkach správcu, profilovanie alebo k automatickému rozhodovaniu v oblasti marketingových aktivít správcu.

V dôsledku týchto aktivít správca bude vaše chovanie na internetových stránkach mapovať a vyhodnocovať, čo predstavuje určitý zásah do vášho práva na súkromie. Zároveň toto vyhodnotenie prispieva k tomu, aby vám boli zaslané len tie reklamné ponuky na produkty a služby správcu, o ktoré by ste mohli mať vzhľadom na výsledky uskutočneného vyhodnotenia záujem.