Ochrana dát kandidátov

Spoločnosť HRANIPEX, a. s. a jej dcérske a pridružené spoločnosti (ďalej len „Hranipex“ alebo „my“) rozumie, že súkromie uchádzačov o zamestnanie je veľmi dôležité. Hranipex môže spracovávať osobné údaje uchádzačov z pozície správcu údajov. Zaväzujeme sa rešpektovať ich súkromie a chrániť ich osobné údaje. Za osobné údaje sa považujú akékoľvek informácie, ktoré môžu uchádzača identifikovať ako jednotlivca. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako zachádzame s osobnými údajmi uchádzačov a ako ich chránime v súvislosti s postupmi pri nábore zamestnancov spoločnosti Hranipex.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka hlavne osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a potenciálnych kandidátov na zamestnanie.

Pojem „osobné údaje“ v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov označuje informácie, ktoré identifikujú uchádzačov/ky o zamestnanie a potenciálnych kandidátov na zamestnanie u nás, ktoré boli poskytnuté buď v rámci online žiadosti alebo prostredníctvom alternatívnych kanálov (napr. prostredníctvom profesionálnych náborových firiem).

Osobné údaje spracovávame v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov s výnimkou prípadov, kedy je takéto spracovanie v rozpore s požiadavkami platných zákonov, v tomto prípade budú platné zákony rozhodujúce.

Tým, že nám poskytne uchádzač/ka svoje osobné údaje, potvrdzuje, že:

 • Si prečítal/a toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, porozumel/a a súhlasí s používaním osobných údajov, ako je v tomto dokumente uvedené.
 • Osobné údaje môžu byť prenesené a spracované po celom svete, v rámci krajín, ktoré musia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako vaša domovská krajina, a to za účelom a spôsobom uvedeným v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.
 • Uchádzač/ka nám nemusí poskytnúť žiadne požadované informácie, ale pokiaľ tak neurobí, môže to viesť k tomu, že sa nebude môcť ďalej uchádzať o prácu, o ktorú mala pôvodne záujem.
 • Všetky uvedené prehlásenia sú pravdivé a správne podľa najlepších znalostí a presvedčení a vedome nevynechal/a žiadne súvisiace informácie negatívnej povahy. Poskytnutie nepresných informácií môže spôsobiť, že nebude spôsobilý/á na zamestnanie.
 • Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov nie je súčasťou žiadnej pracovnej zmluvy ponúkanej uchádzačom zamestnaným v spoločnosti Hranipex.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Druhy osobných údajov, ktoré od uchádzačov požadujeme a spôsoby akými ich spracovávame sú stanovené podľa požiadaviek krajiny, v ktorej sa daná pozícia nachádza, a kde sa bude uskutočňovať aj výkon. Pokiaľ sa uchádzač/ka uchádza o viac než jednu pracovnú pozíciu alebo pokiaľ pozícia, o ktorú sa uchádza je dostupná vo viacerých krajinách, sú druhy osobných údajov, ktoré požadujeme a spôsoby ich spracovania určené podľa každej krajiny, v ktorej je pozícia dostupná.

Osobné údaje o uchádzačoch zvyčajne zhromažďujeme priamo, keď sa uchádza o pozíciu u nás, a to napríklad meno, kontaktné údaje, informácie o predchádzajúcich zamestnania, o vzdelaní, úspechy a výsledky testov. Osobné údaje o uchádzačoch môžeme zhromažďovať rovnako od tretích strán, napríklad od profesionálnych personálnych firiem, z odporučenia priamo uchádzačov, od predchádzajúcich zamestnávateľov, zamestnancov spoločnosti Hranipex, s ktorými mali pohovor, a poskytovateľov služieb v oblasti preverovania pracovných miest v minulosti, pokiaľ to dovoľujú platné zákony.

Citlivé osobné údaje sú podmnožinou osobných údajov a zahrňujú etnický pôvod, zdravotný stav, členstvo v odborových organizáciách, filozofické presvedčenie, sexuálnu orientáciu a iné kategórie predpísané zákonom. Nesnažíme sa získať takéto informácie o uchádzačoch a nezhromažďujeme ich, pokiaľ to nepovoľujú platné zákony (napr. sledovanie rovných príležitostí v USA).

Použitie osobných údajov uchádzačov

Zhromažďujeme a používame osobné údaje uchádzačov kvôli oprávneným dôvodom súvisiacim s ľudskými zdrojmi a riadením obchodnej činnosti, vrátane:

 • identifikácie a hodnotenia uchádzačov o potenciálne zamestnanie, ako aj pre budúce pozície, ktoré môžu byť k dispozícii;
 • vedenie záznamu o nábore a prijímaní;
 • zaistenie súladu s právnymi požiadavkami, vrátane požiadaviek a postupov týkajúcich sa rozmanitosti (diverzity) a začlenenia;
 • preverenie ohľadne trestnej činnosti podľa platných právnych predpisov;
 • ochrany zákonných práv v rozsahu povolenému alebo umožnenému zákonom; alebo
 • mimoriadne situácie, kedy môže byť ohrozené zdravie alebo bezpečnosť jednej alebo viacerých osôb.

Môžeme tiež analyzovať osobné údaje uchádzačov alebo zlúčené / pseudo-anonymizované údaje, aby sme zlepšili náš postup náboru a prijímania a zvýšili tak schopnosť prilákať úspešných uchádzačov.

Osobné údaje spracovávame na vyššie uvedené účely: vtedy, keď nám dá uchádzač/ka súhlas; keď je to nevyhnutné na uzavretie pracovnej zmluvy; keď tak musíme uskutočniť, aby sme splnili právnu povinnosť alebo pokiaľ je to nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, ktoré nám plynú z pozície svetového zamestnávateľa.

Príjemca údajov a medzinárodné prenosy údajov

Osobné údaje uchádzačov môžu byť prístupné osobám, ktoré uskutočňujú prijímacie pohovory v krajine, kde sa o prácu daný uchádzač/ka uchádza, a tiež osobám, ktoré uskutočňujú prijímanie zamestnancov a osobám, ktoré uskutočňujú pohovory v rôznych krajinách v rámci globálnej organizácie Hranipex. Na výkon svojej práce môžu mať k osobným údajom v rámci spoločnosti Hranipex obmedzený prístup aj pre osoby, ktoré vykonávajú administratívne úlohy a zamestnanci IT. V niektorých krajinách môže mať uchádzač/ka na základe miestnych zákonov menej práv než v krajinách. Z ktorej pochádza, ale zaviedli sme právne mechanizmy, ktoré zabezpečia priemernú ochranu osobných údajov, prípadne spracovávajú dcérske a pridružené spoločnosti Hranipex v rámci globálnej organizácie Hranipex, v rámci prenosu osobných údajov do iných krajín ako tam, odkiaľ uchádzač/ka pochádza.

Udržiavame procesy navrhnuté tak, aby bola zaistené, že akékoľvek spracovanie osobných údajov poskytovateľom služieb tretích strán je konzistentné s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov a chráni dôvernosť, dostupnosť a integritu osobných údajov uchádzačov. Pokiaľ je to vyžadované zo zákona, používame právne mechanizmy navrhnuté k zaisteniu adekvátnej ochrany osobných údajov v tretích krajinách.

Osobné údaje môžeme ďalej zverejniť alebo previesť v prípade reorganizácie, predaja, zlúčenia, pridelenia alebo iného prenosu alebo nakladania s celou našou spoločnosťou alebo ktoroukoľvek časťou.

Uchovávanie údajov

Pokiaľ od nás uchádzač/ka príjme ponuku zamestnania, akékoľvek relevantné osobné údaje zhromaždené behom obdobia pred zamestnaním sa stanú súčasťou našich personálnych spisov a budú uchované v súlade so špecifickými požiadavkami jednotlivých krajín. Pokiaľ uchádzača/ku nezamestnáme, môžeme aj napriek tomu naďalej uchovávať a používať osobné údaje po určité obdobie (ktoré sa môže líšiť v závislosti od krajiny) na účely správy systému, na zváženie potenciálnych budúcich pozícií a k uskutočneniu prieskumu. Potom budeme uchovávať minimálne množstvo osobných údajov v rámci záznamu uchádzania sa o prácu v našej spoločnosti.

Bezpečnosť

Zaviedli sme všeobecne prijímané štandardy k zabezpečeniu ochrany osobných údajov pred stratou, zneužitím, úpravou alebo zničením. Prístup k osobným údajom majú len oprávnení zamestnanci spoločnosti Hranipex a naši poskytovatelia služieb – tretie strany, ktorých zamestnanci a poskytovatelia majú povinnosť zachádzať s týmito informáciami ako s dôvernými. Aj napriek tomu však tieto opatrenia nemôžeme zaručiť, že neoprávnené osoby nezískajú prístup k osobným údajom uchádzačov.

Vaše práva

Uskutočňujeme primerané kroky, ktoré sú navrhnuté tak, aby  udržiavali údaje presné, úplné a aktuálne na účely, na ktoré sú zhromaždené a použité. Tiež sme zaviedli opatrenia navrhnuté tak, aby zaistili, že naše spracovania vašich osobných údajov bolo v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov a platným právom.

Uchádzačom môže byť udelené právo prístupu k osobným údajom, ktoré sme o nich zhromaždili, a to na účely kontroly, úpravy alebo požiadavku na vymazanie údajov. Ďalej môže byť udelené právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré sme o uchádzačovi zhromaždili, a nechať opraviť akékoľvek nepresnosti týkajúce sa jeho/jej osoby. Rovnako môže požiadať, aby sa osobné údaje o jeho/jej osobe prestali spracovávať.

Pokiaľ by uchádzač/ka chcel/a podať žiadosť o prístup, kontrolu alebo opravu osobných údajov, ktoré sme o ňom/nej zhromaždili, alebo prediskutovať ako spracovávame ich osobné údaje, môžete kontaktovať osobu zodpovednú za nábor – kontaktné informácie nájdete na stránkach Hranipex.sk.

Z dôvodu ochrany súkromia a bezpečnosti prijmeme kroky k overeniu totožnosti u uchádzača ešte pred poskytnutím prístupu k akýmkoľvek osobným údajom. Uskutočníme primerané pokusy okamžite preveriť požiadavky, vyhovieť im alebo inak na ne reagovať ako môže byť vyžadované platnými právnymi predpismi. V závislosti na okolnostiach a požiadavkách nám nemusí byť povolené poskytnúť prístup k osobným údajom alebo inak plne vyhovieť požiadavkám; napríklad v situácii, kedy poskytnutie informácii môže zverejniť totožnosť niekoho iného. Vyhradzujeme si právo zamietnuť požiadavky uchádzača, pokiaľ sú podľa posúdenia  spoločnosti neopodstatnené, prehnané alebo inak neprijateľné v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ďalej, pokiaľ je to možné platným právom, môžu mať uchádzači právo podať sťažnosť kompetentnému orgánu na ochranu údajov.

Súbory cookie a iné sledovacie technológie